موضوع مصوبه ۱۲۱۷۶ /ت ۵۵۲۸۵ ه هیئت وزیران

پیشرفت فنی

پوشش جامعه هدف

نیازمندی بودجه

تاریخ رونمایی

بهره برداری از خدمات

ذینفعان

اقدامات کلیدی

گزارش سامانه شناسایی قاچاق به صورت عمومی منتشر نمی شود